ასტროლოგია

აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის

თვის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი იქ­ნე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბა და სამ­სა­ხუ­რი. პრო­ფე­სი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლო­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ახ­ლოთ ან შვე­ბუ­ლე­ბა­ში გა­სუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ნაც­ვლად თქვენ მო­გი­წი­ოთ მუ­შა­ო­ბამ. ერთი სი­ტყვით, არც ერთი საქ­მე, უმ­ნიშ­ვნე­ლოც კი არ უნდა შეს­რულ­დეს თქვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბის გა­რე­შე. ყუ­რა­დღე­ბით შე­ად­გი­ნეთ ყო­ველ­დღი­უ­რი გეგ­მა, სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი. დაკ­ვირ­ვე­ბას ითხოვს აღ­რი­ცხვე­ბი. ზო­გი­ერთს აგ­ვის­ტო­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა და ხელ­ფასს მო­მა­ტე­ბა ელის. მე­ტად და­აკ­ვირ­დით სიმპტო­მებს და თუ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა, მი­ა­კი­თხეთ ექიმს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ავად­მყო­ფი ნა­თე­სა­ვის მოვ­ლა ითა­ვოს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ აგ­ვის­ტო­ში და­ი­ცავთ კვე­ბის რე­ჟიმს და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებთ ფი­ზი­კურ ფორ­მას.

  • სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი

თვის და­სა­წყის­ში სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუ მა­ძი­ე­ბე­ლი ხართ. გახ­შირ­დე­ბა კონ­ტაქ­ტე­ბი საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, საქ­მი­ა­ნი ზა­რე­ბი. აგ­ვის­ტო­ში დაკ­ვირ­ვე­ბით უნდა მო­აგ­ვა­როთ ფი­ნან­სებ­თან, ვაჭ­რო­ბას­თან, ინ­სტრუ­მენ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. შუა თვი­დან კი პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გახ­დე­ბა თქვენ­თვის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. შე­იძ­ლე­ბა ან კო­ლე­გე­ბის საქ­მე­ე­ბი გახ­დეს თქვე­ნი მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი ან პი­რი­ქით, ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის გამო კლი­ნი­კა­ში და­წო­ლამ მო­გი­წი­ოთ. თვის ბო­ლოს მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­რეკ­ლა­მო საქ­მი­ა­ნო­ბას, ახა­ლი კო­ლე­გე­ბის მო­ძი­ე­ბას, სა­რეკ­ლა­მო საქ­მი­ა­ნო­ბას.

  • ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის და ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვის პა­რა­ლე­ლუ­რად პი­რა­დი ბედ­ნი­ე­რე­ბის მო­პო­ვე­ბაც მო­გინ­დე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებს შუა აგ­ვის­ტო­დან რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბა და თა­ვა­დაც აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყებთ სიყ­ვა­რუ­ლის ძი­ე­ბას. თუმ­ცა, ეცა­დეთ, რომ ილუ­ზი­ებ­ში არ გა­და­ვარ­დეთ და აფე­რის­ტე­ბის მსხვერ­პლი არ გახ­დეთ. ეცა­დეთ, დატ­კბეთ ფლირ­ტით და პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­არ­კვი­ოთ პო­ტენ­ცი­ურ პარტნი­ორ­ზე უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლე­ბიც კი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტონ ახა­ლი რო­მა­ნის გაბ­მა. მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გექ­ნე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ შე­ი­ძი­ნოთ მცი­რე წვრილ­მა­ნი მა­ინც. გირ­ჩევთ, ფული გა­და­დოთ და ერთი და ღი­რე­ბუ­ლი შე­ნა­ძე­ნის მფლო­ბე­ლი გახ­დეთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფული ლა­ტა­რი­ი­თაც კი მო­ი­გოს. ზოგს კი პარტნი­ო­რი გა­ა­ბედ­ნი­ე­რებს ფუ­ლი­თა და სა­ჩუქ­რე­ბით.

  • ჯან­მრთე­ლო­ბა

გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის­თვის. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის დაგ­რო­ვე­ბის­თვის. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვაც კი გა­და­წყვი­ტოს. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გა­აქ­ტი­ურ­დით ვარ­ჯიშ­ში, სა­სურ­ვე­ლია, ფე­ხით სე­ირ­ნო­ბა. ვარ­ჯი­ში სუფ­თა ჰა­ერ­ზე და სა­სურ­ვე­ლია, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად. ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ნამ და­სას­ვე­ნებ­ლად გა­ემ­გზავ­რე­ბით.

  • ქა­ლე­ბის­თვის

 

გან­წყო­ბას ნუ გა­ი­ფუ­ჭებთ მცი­რე წვრილ­მა­ნი დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის, პრობ­ლე­მე­ბის, გა­უ­გებ­რო­ბე­ბის გამო. იყა­ვით მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი და მომთმე­ნი. თავ­და­პირ­ვე­ლად და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი მე­გობ­რე­ბიც და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. ეცა­დეთ, გა­მო­ნა­ხოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, რო­მე­ლიც ნერ­ვებს და­გიმ­შვი­დებთ. სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა­ზე და­გა­ყე­ნებთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი, მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა. კარგ შე­დე­გებს მო­გი­ტანთ მგზავ­რო­ბა, და­უ­გეგ­მა­ვიც კი.

  • მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის

დაკ­ვირ­ვე­ბით გმარ­თებთ მუ­შა­ო­ბა, თუ დო­კუ­მენ­ტებ­თან გაქვთ საქ­მე. თუ კო­ლექ­ტივ­ში მუ­შა­ობთ, არც ერთი საქ­მე არ გა­უშ­ვათ თქვე­ნი შე­მოწ­მე­ბის გა­რე­შე. მცი­რე დე­ტა­ლის გამო შე­იძ­ლე­ბა მთე­ლი პრო­ექ­ტის გა­და­კე­თე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან. მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ შრო­მას. რთულ ფი­ზი­კურ ვარ­ჯიშ­საც არ გირ­ჩევთ. მო­ე­რი­დეთ გა­დატ­ვირ­თვას, რომ­ლებ­მაც შე­იძ­ლე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­გირ­თუ­ლოთ.

Comment here