ეკონომიკამთავარი

სეს — ნებართვა იმპორტზე დისტანციური ინსპექტირების საფუძველზე გაიცემა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, პანდემიით გამოწვეული ვითარებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლის შეჩერების ან შეზღუდვების პერიოდში, საზღვარგარეთ არსებული ვეტერინარულ-ინსპექტორულ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებზე საიმპორტო ნებართვა დისტანციური ინსპექტირების საფუძველზე გაიცემა.

სააგენტოს ცნობით, ამას ითვალისწინებს ცვლილებები მთავრობის 426-ე დადგენილებაში, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 11/01/2011,340170000.10.003.016167), რომელიც ძალაში მიმდინარე წლის 6 იანვრიდან შედის.

სეს-ის ცნობით, დადგენილების ამოქმედებიდან 60 (სამოცი) დღის განმავლობაში გახანგრძლივდება ნებართვის ვადა იმ საწარმოდან იმპორტირებულ პროდუქციაზე, რომელსაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული ვეტერინარულ-ინსპექტორული კონტროლის საფუძველზე ჰქონდა იმპორტის განხორციელების უფლება ერთი წლის ვადით და ეს ვადა ამოიწურა 2020 წლის პირველი მარტიდან ამ დადგენილების ამოქმედებამდე პერიოდში.

«აღნიშნული ცვლილების მიზანია პანდემიის პირობებშიც განხორციელდეს უწყვეტი კონტროლი, რაც ადგილობრივი ბაზრის და უვნებლობის მოთხოვნების დაცვას უზრუნველყოფს,» — განმარტავენ სეს-ში.

Comment here